جستجو

پستهای موجود در ضوابط جستجو


شهید : ابوالقاسم رحمان زاده

نام پدر : کریم
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 5 آذر 1328
تاریخ شهادت : 25 بهمن 65

شهید : اسماعیل نقی زاده

نام پدر : محمود
محل تولد : روستای فرم شهرستان فریدونکنار
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 12 اسفند 1331
تاریخ شهادت : 13 اسفند 1365

شهید : جعفر حسین زاده

نام پدر : حسین
محل تولد : فریدونکنار روستای ازباران
محل شهادت : شلمچه
تاریخ تولد : 1327 مهر 09
تاریخ شهادت : 21 دی 65

شهید : حاج حسین بصیر

نام پدر : محمدحسن
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : ماووت
تاریخ تولد : 1322 دی 24
تاریخ شهادت : 2 اردیبهشت 66

شهید : حسین نصراله زاده

نام پدر : شعبان
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : فاو
تاریخ تولد : 1345 دی 06
تاریخ شهادت : 1365 اردیبهشت 06

شهید : (بابا) حسین جعفر زاده

نام پدر : ناصر
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : میمک
تاریخ تولد : 1340 دی 01
تاریخ شهادت : 1360 اردیبهشت 18

شهید : حمیدرضا ابوالفضلی (طاهرزاده)

نام پدر : حسن
محل تولد : فریدونکنار
محل شهادت : تنگه چزابه
تاریخ تولد : 1342 شهریور 22
تاریخ شهادت : 1 اسفند 60

شهید : کریم فتحی زاده

نام پدر : حجت
محل تولد : فریدونکنار روستای نواحی محله
محل شهادت : حاج عمران
تاریخ تولد : 01 فروردین 1345
تاریخ شهادت : 10 شهریور 1365

شهید : روانبخش عزیز زاده

نام پدر : عین الله
محل تولد : فریدونکنار روستای فیروزآباد
محل شهادت : سردشت
تاریخ تولد : 1346 دی 08
تاریخ شهادت : 25 مرداد 65

شهید : سید حسین حسین زاده

نام پدر : سیدرضا
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : کردستان
تاریخ تولد : ثبت نشده
تاریخ شهادت : 15 خرداد 64

شهید : سیدحسین عباس زاده

نام پدر : سید مرتضی
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : سیدکان(عراق)
تاریخ تولد : 1341 خرداد 06
تاریخ شهادت : 5 مرداد 64

شهید : سیدرضا (قاسم) رضازاده

نام پدر : سیدمرتضی
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : چنگوله (مریوان)
تاریخ تولد : 1345 مرداد 03
تاریخ شهادت : 15 اردیبهشت 64

شهید : سیدمحمود حسین زاده

نام پدر : سیدحسین
محل تولد : فریدونکنار روستای سوته
محل شهادت : جزیره مجنون
تاریخ تولد : 1344 دی 05
تاریخ شهادت : 1364 اسفند 04

شهید : عباسعلی بابازاده

نام پدر : باباعلی
محل تولد : فیروزآباد
محل شهادت : شمال غرب(میشلان)
تاریخ تولد : 1345 خرداد 17
تاریخ شهادت : 1365 فروردین 08
نمايش 1 تا 14 از 43 (4 صفحه)